REGULAMIN – LAIT LUBELSKA AKADEMIA IT
1. Organizator
1.1. Organizatorem Kursów jest ADIZZI Sp. z o.o. [Organizator] z siedzibą w Lublinie, przy ul. Dobrzańskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000627104, REGON 364915938, NIP 9462661373.
1.2. LAIT [Kurs] to program intensywnych kursów programowania kierowany do każdego, kto chciałby nauczyć się kodowania od podstaw lub poszerzyć swoją wiedzę. Przygotowane i prowadzone przez specjalistów-praktyków warsztaty pozwalają na zdobycie umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia kariery zawodowej w roli programisty.
2. Kursy
2.1. Kursy kierowanie są do osób fizycznych, firm oraz instytucji [Uczestnicy].
2.2. Uczestnikami Kursów mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.3. Program zajęć, cennik Kursów oraz ich terminy i miejsce realizowane są zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.lait.pl.
2.4. Ceny Kursów są zróżnicowane i zależne od poziomu nauczania i długości trwania każdego Kursu.
2.5. Ostateczny program zajęć może nieznacznie ulec zmianie na wniosek szkolonej grupy lub w celu dostosowania programu do poziomu grupy. W przypadku zmiany, trener podejmie nowy temat lub poświęci czas na powtórzenie realizowanego już materiału.
2.6. W przypadku określenia przez Organizatora w szczegółach każdego z Kursów minimalnych wymagań, zgłaszający się Uczestnicy oświadczają, że spełniają podane warunki lub spełnią je do dnia rozpoczęcia wybranego Kursu.
2.7. W przypadku niemożliwości pojawienia się trenera na zajęciach, Organizator dopuszcza możliwość zastępstwa lub przeniesienia wybranych zajęć na inny termin. O każdej zmianie terminu i miejsca Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.
3. Zapisy
3.1. Zapisy na Kursy odbywają się poprzez podpisanie umowy.
3.2. Regulamin dołączany jest do każdej umowy, jego podpisanie oznacza akceptację. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
3.3. O zakwalifikowaniu się na Kurs każdy Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres mailowy.
3.4. Wpisanie na listę uczestników Kursu następuje po uregulowaniu opłaty za kurs w całości lub dwóch ratach.
4. Płatności
4.1. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w całości za Kurs z chwilą podpisania umowy, bądź w dwóch częściach, tj. z chwilą podpisania umowy oraz w połowie trwania Kursu.
4.2. W przypadku płatności realizowanej w dwóch częściach, I wpłata stanowić będzie zadatek.
4.3. W przypadku wykonania przez Strony Umowy, uiszczony przez Uczestnika Zadatek podlega zaliczeniu na poczet Opłaty należnej Organizatorowi z tytułu wykonanej Umowy.
4.4. Uczestnik ureguluje płatność przelewem na rachunek bankowy Organizatora. Uczestnik potwierdzi uiszczenie Opłaty przesyłając Organizatorowi potwierdzenie przelewu na adres: kontakt@lait.pl.
4.5. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania na rachunku bankowym Organizatora.
4.6. Z tytułu uiszczonej Opłaty, Organizator wystawi na rzecz Uczestnika fakturę VAT. Uczestnik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu oraz otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczna na wskazany przez siebie adres e – mail.
5. Zasady rezygnacji z Kursu
5.1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kursie, Uczestnik powinien o tym poinformować́ niezwłocznie Organizatora drogą mailową na adres: kontakt@lait.pl.
5.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Kursu przed jego rozpoczęciem, Organizator ma prawo, bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od niniejszej Umowy i zatrzymać otrzymany do Uczestnika Zadatek.
5.3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Kursu po jego rozpoczęciu, a przed uiszczeniem II wpłaty, Organizator ma prawo bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od niniejszej Umowy i żądać od Uczestnika Zadatku w podwójnej wysokości.
5.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator prześle Uczestnikowi mailem na wskazany przez niego adres e – mail w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Uczestnika informacji o rezygnacji z Kursu.
5.5. W przypadku odwołania Kursu przed jego rozpoczęciem z winy Organizatora, Uczestnikowi zaproponowany zostanie inny termin Kursu, o ile zrealizowanie takiego Kursu będzie możliwe w innym terminie, a Uczestnik wyrazi zgodę na zmianę terminu. W przypadku braku możliwości zrealizowania Kursu w innym terminie lub braku zgody Uczestnika, Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrot Zadatku. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik prześle Organizatorowi mailem na adres e – mail: kontakt@lait.pl w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Organizatora informacji o odwołaniu Kursu.
5.6. W przypadku odwołania Kursu przez Organizatora po jego rozpoczęciu, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej przez Uczestnika Opłaty pomniejszonej o przeprowadzone godziny kursu
5.7. Warunkiem rozpoczęcia Kursu jest skuteczne zgłoszenie się minimum 8 Uczestników. W przypadku odwołania Kursu przed jego rozpoczęciem z powodu braku chętnych, uiszczona uprzednio przez Uczestnika I wpłata zostanie mu zwrócona przez Organizatora w terminie 7 dni.
6. Udostępnianie wizerunku Uczestnika
6.1. W trakcie trwania Kursów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem Uczestników biorących udział w Kursie.
6.2. Uczestnik wyraża zgodę poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na rozpowszechnianie swojego wizerunku dla celów promocyjnych w związku z organizacją i prowadzeniem Kursów na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora Kursów lub z jego udziałem.
7. Współpraca z Partnerami
7.1. Organizatorzy Kursów współpracują z Partnerami [Partner], których lista widnieje na stronie www.lait.pl
7.2. W ramach powyższego partnerstwa, Organizatorzy mają możliwość zaoferowania wyróżniającym się Uczestnikom staż lub pracę.
7.3. Uczestnik, aby mógł ubiegać się o staż lub pracę u jednego z Partnerów, musi ukończyć Kurs, przesłać Organizatorom opis swojego doświadczenia zawodowego w postaci CV.
7.4. Szczegółowe warunki stażu lub pracy, w tym zakres umowy, forma oraz wynagrodzenie u Partnerów Organizatora, ustalane są na indywidualnych spotkaniach Uczestnika z Partnerem.
7.5. Organizator nie gwarantuje możliwości odbycia stażu lub otrzymania zatrudnienia u Partnera.
7.6. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań mających na celu wsparcie Uczestników w otrzymaniu stażu lub pracy na stanowisku programisty o ile ci wyrażą takie zainteresowanie.
8 Uwagi końcowe
8.1. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych i zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na stronie www.lait.pl.
8.3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.4. W przypadku sporów powstałych w związku z realizacją Umowy, Sądem właściwym jest sąd określony według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.